Публічний договір купівлі-продажу товару і політика конфіденційності в Інтернет-магазині STEPEN.UA

Публічний договір купівлі-продажу Товару в Інтернет-магазині

Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», шляхом розміщення даного Публічного договору купівлі-продажу Товару в Інтернет-магазині (далі – Договір), а також інформації, що міститься на веб-сайті Інтернет-магазину «stepen.ua»: https://stepen.ua/ (далі – Веб-сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам та/або юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, представлених в Інтернет-магазині, на умовах зазначеного Договору.

1. Терміни, які використовуються в договорі

Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди на прийняття оферти Продавця, що оформляється шляхом здійснення Замовлення.

Електронний правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на купівлю Товару, представленого в Інтернет-магазині, здійснений шляхом:

  • заповнення відповідної форми в Інтернет-магазині та її підтвердження;
  • повідомлення Продавцю за допомогою засобів зв’язку, зазначених в розділі «Контакти» Інтернет-магазину.

Інтернет-магазин – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://stepen.ua/, який є засобом для представлення та реалізації товару, шляхом вчинення електронного правочину.

Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним даний Договір. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в Інтернет-магазині на веб-сайті https://stepen.ua/.

Покупець – фізична або юридична особа, яка здійснила акцепт оферти Продавця.

Продавець – ФОП «СТЕПЕНКО Н.М.», код ЄДРПОУ 3022614865, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 21.

Перевізник – юридична особа та/або фізична особа-підприємець, що надає послуги доставки.

Товар – матеріальний об'єкт (річ), що був у використанні (вживаний Товар), представлений до продажу в Інтернет-магазині шляхом розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення Договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

2.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

2.3. Акцептом Покупець також підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності, розміщеною на веб-сайті https://stepen.ua/ та надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до положень Політики конфіденційності.

2.4. Умови даного Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Повідомлення Покупця про нову редакцію даного Договору здійснюється шляхом його опублікування на Веб-сайті https://stepen.ua/. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті https://stepen.ua/.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця замовлений ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар.

3.2. Покупець має право змінити склад Замовлення до моменту передачі Товару Перевізнику шляхом повідомлення про це Продавця за телефоном, вказаним в розділі «Контакти» Інтернет-магазину, вказавши при цьому номер Замовлення.

3.3. Якщо після отримання Замовлення виявляється, що на складі у Продавця відсутня необхідна кількість замовленого Товару або його якість не відповідає заявленій, Продавець інформує про це Покупця за телефоном, який вказаний при оформленні Замовлення, протягом одного робочого дня. Покупець має право погодитися прийняти Товар в кількості та якості (кільцева лампа, косметика, інші товари), яка є в наявності у Продавця, або анулювати дану позицію Товару із Замовлення. У разі відсутності відповіді від Покупця по телефону протягом одного робочого дня з моменту оформлення Замовлення, Продавець має право анулювати Замовлення в повному обсязі.

3.4. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.5. Всі права і зобов'язання відповідно до цього Договору виникають у Продавця і Покупця з моменту укладення Договору. Моментом укладення Договору є отримання Продавцем акцепту Покупця.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. повернути Товар в порядку, встановленому цим Договором;

4.1.3. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.4. у разі розірвання цього Договору, вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.5. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, прийняти замовлений Товар;

4.2.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.4. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. вимагати від Покупця своєчасної оплати за Товар згідно з умовами цього Договору;

4.3.2. відмовитись від опрацювання неналежно оформленого Замовлення Покупця;

4.3.3. вимагати від Покупця належного виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором та нормами чинного законодавства України;

4.3.4. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар (кільцева лампа, косметика, інші товари), його вартість, способи доставки, шляхом розміщення цієї інформації в Інтернет-магазині;

4.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця, зазначеного Покупцем, і у спосіб, обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.4. у разі розірвання цього Договору, повернути Покупцю грошові кошти, сплачені за Товар;

4.4.5. не розголошувати інформацію про персональні дані Покупця, які сталі відомі Продавцю у зв’язку із обробленням Замовлення;

4.4.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5. Ціна товару. Порядок оплати

5.1. Ціна на Товар вказується в Інтернет-магазині в національній валюті України за одиницю Товару поруч з найменуванням конкретного Товару. Вартість послуг Перевізника не входить в ціну Товару та сплачується Покупцем самостійно.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення Покупцем.

5.3. Остаточною є ціна, зазначена у належним чином оформленому Замовленні.

5.4. Зобов'язання Продавця згідно з умовами цього Договору вважаються виконаними з моменту передачі Товару Покупцю або Перевізнику, а зобов’язання Покупця – з моменту здійснення оплати вартості Товару та його отримання у Продавця/Перевізника.

5.5. Способи оплати замовленого Товару:

5.5.1. шляхом здійснення повної оплати в готівковій або безготівковій формі при отриманні Товару у Перевізника або на складі Продавця;

5.5.2. шляхом здійснення повної оплати в безготівковій формі через платіжну систему при оформленні Замовлення;

5.5.3. шляхом здійснення повної оплати на розрахунковий рахунок Продавця, зазначений в Інтернет-магазині, при оформленні Замовлення;

5.5.4. шляхом здійснення попередньої часткової оплати у визначеному Продавцем розмірі, але не менше 30% вартості товару, – в безготівковій формі через платіжну систему або на розрахунковий рахунок при оформленні Замовлення та остаточного розрахунку за Товар – в готівковій або безготівковій формі при отриманні Товару від Перевізника або на складі Продавця.

5.6. Під час оформлення Замовлення Покупцю пропонується один або декілька способів оплати, визначених в п. 5.5. цього Договору. Якщо Покупцю пропонується декілька способів оплати, конкретний спосіб оплати Покупець обирає на власний розсуд. Обраний Покупцем спосіб оплати зазначається у Замовленні.

5.7. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

5.8. Продавцем разом із Товаром надається Покупцю накладна, яка підтверджує факт укладення даного Договору та передачу Товару. Залежно від обраного способу розрахунку, розрахунковий документ може надаватися Продавцем, Перевізником або платіжною системою.

6. Порядок доставки Товару

6.1. Доставка замовленого Покупцем Товару може здійснюватися наступними способами:

6.1.1. самовивіз Товару Покупцем зі складу Продавця (кільцева лампа, косметика, інші товари);

6.1.2. доставка Товару Перевізником на відділення Перевізника;

6.1.3. доставка Товару Перевізником на адресу Покупця, вказану у Замовленні.

6.2. Доставка Товару Перевізником здійснюється по всій території Україні, за винятком АР Крим і територій проведення операції об’єднаних сил.

6.3. Під час оформлення Замовлення Покупцю пропонується один або декілька способів доставки, визначених в п. 6.1. цього Договору. У випадку доставки Товару Перевізником, Покупцю також пропонується вибір Перевізника. Вибір Перевізника може бути обмежений при виборі способу оплати: післяплата (накладений платіж). Якщо Покупцю пропонується декілька способів доставки, конкретний спосіб доставки Покупець обирає на власний розсуд. Обраний Покупцем спосіб доставки зазначається у Замовленні.

6.4. Конкретні терміни доставки Товару погоджуються Продавцем та Покупцем засобами телефонного зв’язку або електронної пошти.

6.5. Вартість доставки замовлених Товарів розраховується згідно з тарифами Перевізника та сплачується Покупцем.

6.6. Покупець зобов’язується отримати Товар протягом п’яти календарних днів з дня прибуття Товару у відділення Перевізника, зазначене у Замовленні.

6.7. При доставці товару Перевізником, підтвердженням отримання Товару Покупцем є підпис Покупця на документі Перевізника на відпуск товару (декларація, накладна тощо).

6.8. При отриманні Товару Покупець повинен перевірити його комплектність і зовнішній вигляд та, за наявності, пред’явити претензії щодо недоліків, які можна виявити при візуальному огляді. У випадку отримання Товару від Перевізника, такі претензії повинні бути пред’явлені Перевізнику до моменту підписання Покупцем документів, що підтверджують прийняття Товару від Перевізника. Після отримання Товару Покупець не має права пред’являти претензії щодо недоліків Товару, які можна виявити при візуальному огляді.

6.9. При врученні Замовлення особа, яка здійснює його доставку, має право вимагати документ, що засвідчує особу Отримувача.

6.10. Продавець не несе відповідальності за затримки в роботі Перевізника.

6.11. Якщо доставка товару здійснюється Перевізником, ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Перевізнику. Якщо доставлений Перевізником Товар виявиться пошкодженим чи знищеним, Покупець зобов’язується пред’явити Перевізнику відповідні претензії до моменту підписання Покупцем документів, що підтверджують прийняття Товару від Перевізника.

7. Повернення Товару

7.1. Товар, що представлений в Інтернет-магазині є вживаним, тобто таким, що був у використанні. До реалізованого Продавцем вживаного Товару не застосовуються положення Закону України «Про захист прав споживачів» щодо повернення Товару.

7.2. Повернення вживаного Товару може бути здійснене виключно за згодою Продавця.

7.3. Для повернення Товару Покупець повинен заповнити заяву на повернення. Бланк заяви на повернення надсилається Покупцю разом із Товаром, а також розміщується в розділі «Гарантія» Інтернет-магазину.

7.4. Покупець зобов'язаний заповнити всі графи заяви на повернення. Будь-які дописки в заяві на повернення забороняються і при їх наявності повернення не приймається.

7.5. Якщо разом з Товаром Покупцеві був наданий технічний паспорт, гарантійний талон або інший документ, вимоги Покупця розглядаються Продавцем лише за умови надання зазначених документів.

7.6. Товар, що повертається, разом із заповненою заявою на повернення, розрахунковим документом, та документами, зазначеними в п. 7.5. цього Договору, повинен бути доставлений (надісланий) Покупцем за адресою, повідомленою Продавцем при погодженні повернення Товару.

7.7. У разі повернення Покупцем Товару в неналежній комплектації або у випадку, якщо не додані обов'язкові документи, повернення Продавцем не приймається і повертається Покупцю. При формуванні правильної комплектності повернення, Покупець може повторно відправити Товар до повернення Продавцю.

7.8. У випадку недотримання вимог щодо оформлення повернення Товару і внаслідок цього неприйняття Товару до повернення Продавцем, Продавець не несе відповідальності за збереження і повернення Товару Перевізником Покупцю. При цьому Продавець гарантує, що про відмову у прийнятті Товару повідомить Покупця протягом 2 (двох) робочих днів за реквізитами, вказаними Покупцем при оформленні Замовлення або реєстрації в Інтернет-магазині.

8. Гарантійні зобов’язання

8.1. Покупець має право повернути Товар неналежної якості за згодою Продавця впродовж гарантійного строку, що становить 14 днів. Гарантійні зобов’язання розповсюджуються виключно на Товар, справність якого не можна перевірити при візуальному огляді.

8.2. Товар неналежної якості повертається в порядку, встановленому в п. 7.3.-7.8. цього Договору.

8.3. Під Товаром неналежної якості мається на увазі Товар, який несправний і не може бути використаний за призначенням (Товар, який має істотні недоліки).

8.4. Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення та виник з вини виробника (Продавця).

8.5. Для виявлення істотного недоліку Товар передається на діагностику до Продавця, який робить висновок про його наявність або відсутність. Термін проведення діагностики – 3 (три) робочих дні з моменту отримання Товару Продавцем від Перевізника.

8.6. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

8.7. Якщо за результатами діагностики буде встановлено наявність істотного недоліку, Продавцем пропонується Покупцю за його вибором: надати аналогічний Товар (за умови його наявності) або повернути кошти за Товар в порядку, встановленому розділом 9 цього Договору.

8.8. Якщо за результатами діагностики буде встановлено відсутність істотного недоліку, Товар повертається Покупцю. Витрати на доставку Товару несе Покупець.

8.9. Витрати Покупця на монтаж та демонтаж Товару Продавцем не відшкодовуються.

9. Порядок повернення коштів, сплачених за Товар

9.1. Повернення Покупцю коштів, сплачених за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 7 та 8 цього Договору.

9.2. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви на повернення, наданої Продавцю в порядку, передбаченому п. 7.3. цього Договору.

9.3. До заяви на повернення Покупцем обов’язково додається відповідний розрахунковий документ, що підтверджує придбання Товару.

9.4. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар здійснюється Продавцем одним із наступних способів:

9.4.1. шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Покупцем у заяві на повернення;

9.4.2. шляхом здійснення переказу коштів через Перевізника на ім’я Покупця Товару, якщо повернення Товару здійснюється через Перевізника за допомогою послуги післяплати (наложного платежу);

9.4.3. шляхом видачі грошових коштів з каси Продавця;

9.5. У заяві на повернення Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п. 9.4. цього Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар.

9.6. При поверненні коштів, сплачених за Товар, Продавцем не відшкодовується вартість доставки такого Товару Покупцю.

9.7. При поверненні Покупцем Товару і дотриманні вимог, визначених розділом 7, 8 та 9 цього Договору, Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару протягом 30 календарних днів від дати отримання Товару.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором згідно з вимогами чинного законодавства України та цим Договором.

10.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Покупцем Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

10.4. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

10.5. Продавець не несе відповідальності за:

– затримки або збої у процесі здійснення операції, що виникли внаслідок обставин непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;

– дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою;

– належне функціонування Веб-сайту в разі, якщо Покупець не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню Покупців такими засобами.

10.6. Продавець не несе відповідальності за доставку Покупцю Товару, не прийнятого Продавцем до повернення у зв'язку з недотриманням Покупцем умов повернення Товару.

10.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання настало в результаті надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила).

11. Порядок розірвання Договору

11.1. Покупець має право розірвати цей Договір та повернути Товару у випадках, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. До моменту відправлення Продавцем замовленого Товару, Покупець має право розірвати цей Договір, шляхом повідомлення про це Продавця за допомогою засобів зв’язку, зазначених в розділі «Контакти» Інтернет-магазину.

11.3. Після відправлення Продавцем замовленого Товару, договір може бути розірваний Покупцем шляхом повернення Товару у випадках, визначених в п. 7.1., 7.2. та 8.1. цього Договору з дотриманням встановленого цим Договором порядку.

12. Заключні положення

12.1. Публічна оферта для кожного Покупця вступає в силу з моменту її акцепту в порядку, передбаченому даним Договором та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту відкликання акцепту публічної оферти.

12.2. Продавець має право без згоди Покупця передавати свої права та обов'язки, що випливають з даного Договору, третій особі.

12.3. Визнання недійсними або нікчемними окремих положень цього Договору не має наслідком визнання недійсним або нікчемним Договору вцілому.

Дата опублікування: 12 серпня 2021 року

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Згода Користувача на обробку персональних даних

Дана політика конфіденційності (далі – Політика) поширюється на Користувачів/Покупців Інтернет магазину «stepen.ua» (далі – Користувач).

Терміни у цій Політиці вживаються у значенні термінів, визначених у Правилах користування Інтернет-магазином «stepen.ua».

Володільцем бази персональних даних є ФОП «СТЕПЕНКО Н.М.», код ЄДРПОУ 3022614865, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 21.

Користувач добровільно надає дозвіл на використання та обробку (включаючи, але не обмежуючись наступними діями, - збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення) своїх персональних даних Володільцем персональних даних (далі – Володілець) з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, що виникають при користуванні Інтернет-магазином «stepen.ua», купівлі-продажу Товару в Інтернет-магазині «stepen.ua», здійсненні розрахунків за придбані Товари та їх доставці, а також на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Користувач також добровільно надає Володільцю право передавати свої персональні дані будь-якій(им) третій(ім) особі(ам) без будь-яких додаткових дій з боку Володільця відносно нього (наприклад, отримання попередньої згоди Користувача на передачу таких даних), не змінюючи при цьому мети їх обробки та за умови, якщо зазначена(і) третя(і) особа(и) взяла(и) на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цієї Політики, Положення про порядок обробки персональних даних (далі – «Положення»), Закону України «Про захист персональних даних», та не заперечує проти передачі своїх персональних даних для третіх осіб, під якими розуміються: Продавці, товари яких розміщений в Інтернет-магазині, перевізник, інші фізичні та/або юридичні особи.

Збирання персональних даних

В разі успішної реєстрації в Інтернет-магазині, Володілець збирає особисту інформацію щодо конкретного Користувача: прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, e-mail, адреса, (у разі вибору способу доставки до дверей). Особиста інформація надається Користувачем добровільно та за його згодою при реєстрації в Інтернет-магазині та оформлені Замовлення.

Користувачу не потрібно реєструватися та/або надавати таку інформацію для перегляду Інтернет-магазину.

Володілець має право зберігати персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, вказаної у цій Політиці, або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Користувачем цих даних.

Всі дії Володільця щодо обробки персональних даних Користувачів здійснюються відповідно до цієї Політики, Положення про порядок обробки персональних та відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Зміни і доповнення до персональних даних

Користувач, який успішно зареєструвався на сайті Інтернет-магазину може вносити зміни до своїх персональних даних або звернутися до Володільця з письмовою вимогою щодо зміни своїх персональних даних.

Обов’язки Користувача

До моменту реєстрації в Інтернет-магазині Користувач повинен ознайомитися з правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в цій Політиці, Положенні, ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Реєструючись в Інтернет-магазині Користувач підтверджує свою повну згоду з правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в цій Політиці, Положенні, ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Права Користувача

Користувач має право:

  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Володільцю персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом звернення до Володільця за допомогою засобів зв’язку, зазначених в розділі «Контакти» Інтернет-магазину;
  • інші права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

Інші умови політики конфіденційності

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», Володілець не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Використання персональних даних співробітниками Інтернет-магазину здійснюється лише відповідно до їхніх професійних, службових та трудових обов'язків згідно з цієї Політикою, Положенням та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Працівники інтернет-магазину ознайомлені з цими Правилами, Положенням та своїми зобов'язаннями щодо нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Володілець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Володілець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів і/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

Володілець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

Володілець має право отримувати інформацію про ip-адресу Користувача. Дана інформація не використовується для встановлення особи Користувача.

Володілець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем В Інтернет-магазині в загальнодоступній формі.

Володілець має право направляти Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Користувач не бажає отримувати розсилки, він повинен звернутися до Володільця через форму зворотного зв'язку та повідомити про це.